NEN 7503:2022 - herziene norm voor gegevensuitwisseling in de zorg gepubliceerd

nen-logo500300

NEN 7503:2022 ‘Gegevensuitwisseling in de zorg - Elektronische verwerking en uitwisseling van gegevens voor het voorschrijven en ter hand stellen van medicatie’ is herzien en onlangs gepubliceerd. De nieuwe versie vervangt NEN 7503:2011. De norm levert een bijdrage aan de implementatie van richtlijnen en standaarden voor medicatieoverdracht en aan de uitvoering van wettelijke verplichtingen.

NEN 7503:2011 ‘Medische informatica - Berichtenverkeer - Elektronische uitwisseling van recept- en verstrekkingsberichten’ is in 2011 ontwikkeld om een brug te slaan tussen de Geneesmiddelenwet en de ondersteuning van zorgprocessen met een elektronisch medicatiedossier. Datzelfde geldt voor de nieuwe norm. NEN 7503:2022 beschrijft de eisen voor de elektronische verwerking en uitwisseling van gegevens tussen zorgverleners, en de gecertificeerde informatiesystemen die zij verplicht moeten gebruiken. Bovendien sluit de nieuwe norm aan op het wetsvoorstel Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg en op de informatiestandaard Medicatieproces 9.

De norm heeft betrekking op de uitwisseling van elektronische berichten over het voorschrijven en het verstrekken van geneesmiddelen in de Nederlandse gezondheidszorg: recepten (van voorschrijver naar verstrekker) en verstrekkingen (van verstrekker naar andere zorgverleners). De norm specificeert eisen waaraan elektronische berichtuitwisseling tussen voorschrijvers en verstrekkers moet voldoen. De norm is van toepassing op zowel intra- als extramurale zorg.

Wijzigingen
De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de vorige versie zijn:

  • Interoperabiliteit is verder uitgewerkt op basis van het vijf lagen interoperabiliteitsmodel.
  • Use cases ‘Proces van voorschrijven’ en ‘Proces van ter hand stellen’ zijn beschreven.
  • Deze use cases zijn gebaseerd op de desbetreffende onderdelen van de Nictiz Informatiestandaard Medicatieproces 9.1.
  • Informatieve eisen omtrent zorginformatiebouwsteen(zib)-compliance zijn toegevoegd om de kwaliteit te garanderen van de gegevens voor Medicatieproces 9.1 in (sub)systemen die niet direct zelf bij Nictiz gekwalificeerd worden.
  • Er is een verwijzing opgenomen naar een roadmap met afspraken voor het toepassen van geldige versies van de Informatiestandaard Medicatieproces.
  • Er is beschreven hoe de berichten van een elektronische handtekening kunnen worden voorzien.
  • Er wordt verwezen naar een aantal generieke bouwstenen, waarvoor nog normen worden ontwikkeld.
  • Een annex is toegevoegd met beheersdoelstellingen en beheersmaatregelen voor informatiesystemen die conform NEN 7503 werken, om het certificeren op NEN 7503 te vergemakkelijken.
  • De tekst is met name in voorwoord en inleiding aangepast aan de beoogde rol in het kader van het wetsvoorstel Elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz) en de aanwijzing in een aanstaande Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB).
  • De indeling in hoofdstukken is gekozen, zodat deze ook kan worden toegepast bij volgende specifieke normen waarnaar vanuit de AMvB van Wegiz wordt verwezen.

Proces herziening
Tussen 18 december 2019 en 17 februari 2022 zijn er elf werkgroepvergaderingen en vijf werksessies geweest. Hierin zijn de commentaren uit de openbare commentaarperiode (1 april – 1 juli 2021) besproken en verwerkt. Belanghebbenden die commentaar hebben aangeleverd op de openbare consultatie waren ook uitgenodigd voor deze werksessies.

De norm is nu gepubliceerd. NEN 7503 is kosteloos te downloaden.

Lees ook
Dyflexis behaalt opnieuw ISO 9001- en ISO 27001-certificeringen

Dyflexis behaalt opnieuw ISO 9001- en ISO 27001-certificeringen

Dyflexis, een leider in Workforce Management-software, heeft opnieuw de ISO 9001- en ISO 27001-certificeringen behaald. Deze hercertificeringen zijn een erkenning van de voortdurende kwaliteit en de beveiliging van de producten en diensten van Dyflexis. Auditbureau DEKRA voerde het certificeringstraject uit.

Provincie Gelderland heeft informatiebeveiliging op orde.

Provincie Gelderland heeft informatiebeveiliging op orde.

Provincie Gelderland heeft de belangrijkste internationale standaard voor informatiebeveiliging gehaald: het ISO 27001 certificaat. Gedeputeerde Jan Markink nam het certificaat vandaag in ontvangst. “We beheren veel informatie van inwoners en bedrijven. Hiermee tonen we dat we daar goed mee omgaan. Dat geeft vertrouwen.”

DigiCert introduceert Verified Mark Certificates voor Nederlandse handelsmerken

DigiCert introduceert Verified Mark Certificates voor Nederlandse handelsmerken

DigiCert, leverancier van digitaal vertrouwen, introduceert Verified Mark Certificates (VMC’s) voor bedrijven met in Nederland geregistreerde handelsmerken. Deze zijn compliant met de Brand Indicators for Message Identification (BIMI)-standaard van de AuthIndicators Working Group, waarvan ook Google deel uitmaakt.