Sms en e-mail wordt onderdeel van het briefgeheim

ronald-plasterk

De Tweede Kamer stemt unaniem in met een voorstel van minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties om e-mail, sms en andere vormen van telecommunicatie over het briefgeheim te laten vallen. Hiervoor wordt artikel 13 uit de Grondwet aangepast.

In het huidige artikel 13 uit de grondwet wordt gesproken over ‘telefoon- en telegraafgeheim’. Dit is volgens minister Plasterk echter niet meer van deze tijd. De minister wil daarom de grondwet wijzigen en hierin opnemen: 'Ieder heeft recht op eerbiediging van zijn brief- en telecommunicatiegeheim.’ Alleen na tussenkomst van een rechter of in het belang van de nationale veiligheid met toestemming van in de wet aangewezen personen, is het toegestaan inbreuk te maken op dit recht.

Het voorstel moet nog worden behandeld door de Eerste Kamer.