Diversiteit van cruciaal belang voor invullen security-vacatures

unsplash gebouw

(ISC)2 - een wereldwijd actieve non-profit vereniging van gecertificeerde cybersecurity professionals - publiceerde onlangs de bevindingen van een onderzoek naar de diversiteit op de werkplek binnen IT-functies in Nederland. Uit de resultaten blijkt dat er sprake is van een vooruitstrevende werkcultuur met brede inspanningen om leeftijd, geslacht en etnische diversiteit op de werkvloer te bereiken. Maar ook geeft de studie aan dat er nog veel meer bereikt kan worden om tot een echt evenwichtig personeelsbestand te komen.

Het gaat om een onafhankelijk onderzoek in opdracht van (ISC)2 onder 250 medewerkers die verantwoordelijk zijn voor het aannemen van IT-functies in organisaties in heel Nederland.

Er werd gekeken naar de diversiteit in leeftijd, geslacht, etniciteit en herkomst. Hieruit bleek een grote betrokkenheid bij het bevorderen van diversiteit op de werkplek, waarbij driekwart (76%) van de organisaties diversiteit als een belangrijke waarde of bedrijfsprioriteit noemt. Diversiteit is voor een derde van de organisaties (34%) een lange­termijnfocus geweest, die de afgelopen vijf jaar een zakelijke prioriteit was, naast bijna vier op de tien (39%), waarvoor het de afgelopen 2-4 jaar een prioriteit was.

Voordelen diversiteit

De reden van dit onderzoek is gelegen in het feit dat diversiteit belangrijk is voor Nederlandse werkge­vers. Op de vraag waarom diversiteit zo belangrijk is, kwamen de voordelen van het aannemen van personeel naar voren als de belangrijkste overwe­ging, waarbij 31% zegt dat een diverse werkplek helpt om toptalent aan te trekken en te behouden. Dit was de grootste overweging onder de respon­denten. Daarnaast gaf 28% aan dat diversiteit op de werkvloer innovatie ondersteunt, door een veel breder scala aan ideeën en perspectieven op tafel te brengen bij het oplossen van problemen of het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten. Een kwart (26%) is het ermee eens dat een diverse werkplek interessanter en per definitie aantrek­kelijker is, terwijl meer dan een vijfde (21%) aan­geeft dat de merkwaarde en productiviteit worden ondersteund door een divers personeelsbestand.

Uit de gegevens blijkt echter dat er lacunes zijn in de realisatie van deze positieve inspanningen op het gebied van diversiteit. Minder dan de helft (43%) is zeer tevreden over het niveau van gender-diversiteit in hun organisaties, en slechts een derde (38%) voor etniciteit. Meer dan een derde (36%) noemde de IT-afdeling als de meest gender-diverse afdeling in hun organisaties, maar een kwart beschouwde het ook als de minst gender-diverse afdeling. Voor etniciteit werd de IT-afdeling door minder dan een kwart beschouwd als de meest diverse afdeling in hun organisaties, maar een kwart beschouwde het ook als de minst gender-specifieke afdeling.

Wat betreft etniciteit werd de IT-afdeling door een kwart (24%) van de respondenten als minst divers gezien, maar werd slechts met 18% gezien als de minst diverse naar etniciteit.

Focus op cyber recruitment

De aanwerving voor functies op het gebied van cyberbeveiliging blijft in de regio goed in ontwikke­ling, met 86% van de ondervraagden die van plan zijn om in het komende jaar meer personeel aan te werven voor specifieke functies op het gebied van cyberbeveiliging. Zo’n 22% is van plan om 4-6 toegewijde professionals op het gebeid van cyberbeveiliging in dienst te nemen, 16% verwacht 7-10 mensen in dienst te nemen en 11% is op zoek naar 11-30 mensen. De bevindingen illustreren de uitdaging van vraag en aanbod op het gebied van cybersecurity-vaardigheden waarmee organisaties niet alleen in Nederland, maar in de hele EU worden geconfronteerd.

Actie ondernemen

Iets meer dan de helft van de organi­saties (54%) heeft formele programma’s voor diverse aanwervingen op basis van geslacht, leeftijd en nationaliteit. In termen van wie verantwoordelijk is voor deze programma’s, zegt 40% van de respondenten dat de HR-afdeling de belangrijkste drijvende kracht is achter de inspanningen op het gebied van diversiteit en inclusiviteit. Maar slechts een op de vijf zegt dat senior managers vooroplopen bij de inspanningen op het gebied van diversiteit, terwijl slechts een tiende zegt dat het de C-suite in hun organisaties is die de leiding heeft over diversiteit en de agenda bepaalt voor het opbouwen van een divers technologisch personeelsbestand.

Hoe verder?

“In de hele EU zien we pogingen om een cultuur van diversiteit op de werkplek te creëren, om zo de organisatorische uitdagingen aan te gaan. Vooral in de cyberbeveiligingsruimte, waar de vraag naar geschoolde professionals groter is dan ooit. Van het bevorderen van een creatievere werkplek tot het verbreden van het aanbod aan vaardigheden en vakbekwame professionals die organisaties kunnen aantrekken en behouden, is diversiteit een belangrijke beslissing die moet worden genomen terwijl er tegelijkertijd voor moet worden gezorgd dat de beste kandidaat voor de rol wordt gekozen”, zegt Deshini Newman, Managing Director EMEA bij (ISC)2 in een toelichting op de onderzoeksresultaten. “De vraag naar gekwalificeerde professionals in de cybersecurity-sector is in de eerste plaats een van de belangrijkste uitdagingen voor de organisatie.”

“Nederland wordt al lang beschouwd als een baken voor succesvolle sociale integratie en deze bevindingen bevestigen dat dit nog steeds het geval is voor het personeel. Toch moet er meer worden gedaan om ervoor te zorgen dat meer vrouwen worden aangemoedigd om deel te nemen aan het cyberbeveiligings­personeel, dat minderheden die representatief zijn voor de samenleving worden opgenomen en dat de volgende generatie wordt aangemoedigd om deel te nemen aan het arbeidsproces, en niet wordt tegengehouden door leeftijd en gebrek aan ervaring, zodat zij kunnen leren van hun ervaren collega’s.”

Meer weten?

Kijk voor meer onderzoek naar diversiteit en het cybersecurity-personeelsbestand op www.isc2.org/research