Nederland ICT uit zorgen over uitbreiding aftapbevoegdheden

Nederland ICT maakt zich ernstige zorgen over de gevolgen van het voorstel voor de nieuwe Wet op de Inlichtingen en Veiligheidsdiensten (Wiv). Nederland ICT zet grote vraagtekens over het nut en de noodzaak, de transparantie, proportionaliteit en de reikwijdte van de wet. Ook zet de brancheorganisatie van de ICT-sector vraagtekens bij de toerekening van kosten, de praktische uitvoerbaarheid en het juridisch toetsingskader van de nieuwe bevoegdheden, en daarmee het draagvlak voor het ingrijpende wetsvoorstel.

spionageDe nieuwe wet geeft de inlichtingen- en veiligheidsdiensten de bevoegdheid tot massale interceptie van kabelgebonden communicatie. Nederland ICT vreest dat de eisen in het wetsvoorstel zullen leiden tot grotere onzekerheid en meer financiële druk voor het bedrijfsleven, wat innovatie onder druk kan zetten. Daarnaast waarschuwt Nederland ICT dat de nieuwe bevoegdheden de betrouwbaarheid en integriteit van de dienstverlening onder druk zetten. Burgers en bedrijven kunnen hierdoor het vertrouwen in ICT verliezen, waardoor het internationale imago van Nederlands als Digitale Delta van Europa zal verslechteren.

Meer draagvlak bij burgers en bedrijven

Nederland ICT wil dat de minister het voorstel in de huidige bewoordingen heroverweegt en samen met de sector nadenkt over een wetsvoorstel dat op meer draagvlak bij burgers en bedrijven kan rekenen.

De branchevereniging vraagt de minister in overleg met zijn collega’s van Veiligheid en Justitie en Economische Zaken om:

  • Een gedegen onderbouwing van nut en noodzaak van een dergelijk ingrijpend wetsvoorstel
  • Een voorstel voor hoe er in de toekomst op een transparante wijze inzicht gegeven wordt in de reikwijdte van de bevoegdheden van inlichtingen- en veiligheidsdiensten en de wijze waarop deze hun taak uitoefenen. Hiermee wil Nederland ICT voorkomen dat burgers en bedrijven het vertrouwen verliezen in de integriteit van hun data, het internet en de digitale economie als geheel.
  • Een analyse van het effect dat het wetsvoorstel zal hebben op de positie van Nederland als vestigingsplaats voor het (ICT)-bedrijfsleven en als Digitale Delta binnen Europa.

Voorstel voor een financieel toetsingskader

Daarnaast wil Nederland ICT dat de kosten verbonden aan het aftappen altijd via de Rijksbegroting lopen. Dit zorgt voor democratisch toezicht op de kosten en dwingt inlichtingen- en veiligheidsdiensten door financiële overwegingen hun activiteiten scherp en doelgericht in te zetten. De proportionaliteit is hierdoor volgens Nederland ICT beter geborgd.

De volledige reactie van Nederland ICT op de consultatie rond de Wiv is hier te vinden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *